Odločba o vzpostavi grajenega javnega dobra na parc. št. 414/25,414/18, 409/3 in 408/1 vse k.o. Trnovo

Objavljeno dne 09. julij 2018

Na prejšnjo stran