Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik

Objavljeno dne 30. januar 2017

Obstoječi Brkinski vodovod bo potekal od vodohrana Gradina, ki se napaja iz čistilne naprave Ilirska Bistrica, preko naselja Ilirska Bistrica, mimo tovarne Lesonit, do odcepa za naselje Rečica in naprej do črpališča Dobropolje. V črpališču Dobropolje se vodo prečrpava v rezervoar Tominje oziroma vodohran Harije in naprej do vodohrana Tominje. Iz vodohrana Tominje se preko črpališča Zajelšje vodo črpa do vodohranov Pregarje I in II. Iz vodohrana Pregarje II vodovod poteka proti naselju Rjavče ter naprej do naselja Tatre v občini Hrpelje-Kozina.

Z vodo iz brkinskega vodovoda se oskrbujejo naselja Zarečje, Dobropolje, Zarečica, Harije, Velika Bukovica, Soze, Brce, Smrje, Prem, Gornja Bitnja, Dolnja Bitnja, Kilovče, Ratečevo Brdo, Tominje, Zajelšje, Pregarje, Prelože, Čelje, Janeževo Brdo, Ostrožno brdo, Huje, Gabrk, Rjavče vse v občini Ilirska Bistrica  ter Javorje, Tatre in Brezovo Brdo v občini Hrpelje-Kozina. 

Zaradi dotrajanosti Brkinskega vodovodnega sistema, ki se ga upravlja ročno s celodnevnim nadzorom črpališč in rezervoarjev, so pogoste okvare, ki posledično pomenijo pogoste prekinitve dobave pitne vode, vodovodni sistem pa ima velike vodne izgube.

Vodovodni sistem se oskrbuje iz vodnega vira Bistrica preko čistilne naprave, ki je del vodarne Ilirska Bistrica. Za čiščenje se trenutno uporablja fina filtracija in dezinfekcija s klorom, ki pa ne zagotavlja ustrezne čistosti vode.

Načrti povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik predvidevajo rekonstrukcijo 15 km povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Pregarje, rekonstrukcijo črpališča Dobropolje in rekonstrukcijo vodohrana ter črpališča Zajelšje. Rekonstrukcija je predvidena tudi na 3.1 km dolgem povezovalnem vodovodu Pregarje – Rjavče in na vodohranu ter črpališču Rjavče. Investicija obsega tudi izgradnjo 16.5 km povezovalnega vodovoda Rjavče – Artviže - Rodik in izgradnjo vodohrana ter črpališča Artviže. V vodarni Ilirska Bistrica pa so načrtovani zamenjava obstoječe filtracije, rekonstrukcija objektov in spremljajoči ukrepi.

Nova investicija bo zagotavljala varno, trajno in ekonomično vodooskrbo na območju dela Brkinov, med Ilirsko Bistrico in naseljem Rodik, ter bo povečala zanesljivost delovanja obstoječega sistema. V predvidenem vodovodnem sistemu bo lahko voda tekla tudi v nasprotno smer, saj bosta ločena vodovodna sistema med seboj povezana. Sistema si bosta lahko izmenjevala transportno vodo, ki predstavlja alternativni vodni vir. Kakovost pitne vode se bo z rekonstrukcijo tehnologije v vodarni Ilirska Bistrica bistveno izboljšala, poraba vode pa bo manjša, kar bo posledično izboljšalo učinkovitost izrabe naravnega vira. Poraba energije pri delovanju vodarne in vodovodnega sistema se bo občutno zmanjšala, vodne izgube bodo manjše, manj pa bo tudi okvar. Povečana zmogljivost vodovodnega sistema Ilirska Bistrica – Rodik bo omogočala gradnjo, posodabljanje in širitev sekundarnega omrežja ob trasi. Nov vodovodni sistem bo izboljšal požarno varnost in komunalni standard regije, zdravstveno neoporečna pitna voda pa bo pozitivno vplivala na poseljenost demografsko ogroženega območja, na kakovost bivalnega okolja ter na trajnostni razvoj regije.   

Z realizacijo investicije bo nov ali rekonstruiran vodovodni sistem dobilo skupaj 33 naselij občin Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača, od česar 23 naselij v občini Ilirska Bistrica, 5 naselij v občini Divača in 5 naselij v občini Hrpelje-Kozina, kjer bo v naseljih Artviže, Brezovica, Gradišica, Hotična, Slivje in Velike Loče še potrebno doseči dogovor o priključitvi na javni vodovodni sistem, saj so ta naselja priključena na lokalni vodni vir.

Nov povezovalni vodovod Rjavče – Artviže – Rodik bo potekal od meje z občino Ilirska Bistrica med naselji Rjavče in Tatre do predvidenega vodohrana Artviže. Od novega vodohrana bo trasa predvidenega vodovoda potekala po gozdni poti do naselja Rodik, kjer se bo zaključila pri novem vodohranu.

Vrednost celotne investicije znaša 8.624.500 eur brez ddv-ja, vrednost dela investicije, ki odpade na Občino Ilirska Bistrica pa znaša 5.578.643 eur brez ddv-ja.

Občine investitorice bodo regionalni projekt Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik, ki je skladen z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prijavile na javni razpis za sofinanciranje okoljske in druge infrastrukture za pridobitev nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada ter sredstev RS. Dela se bodo predvidoma pričela v naslednjem letu, gradnja pa bo zaključena v letu 2020.

 

Na prejšnjo stran