Lokalne volitev 2018 - BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA V ČASU VOLILNE KAMPANJE

datum: 19.09.2018

kategorija: Lokalne volitve 2018

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07- ZPolS-D,  105/08- Odl. US,11/11,28/11 – Odl.US, 98/13) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Ur. l. RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/2006) ter v skladu z Odlokom o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 66/97 in Ur. objave glasila Snežnik, št. 4/98),  v zvezi s plakatiranjem v času volilne kampanje , župan Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

POGOJE

za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju občine Ilirska Bistrica v času volilne kampanje

 

1.

Plakatna mesta, ki se uporabljajo za redno plakatiranje, niso namenjena za potrebe volilne kampanje.

 

2.

Občina bo organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve, ki bodo izvedene 18. novembra 2018, zagotovila brezplačna plakatna mesta  s postavitvijo panojev.

Panoji se postavijo na naslednjih lokacijah:

1. ILIRSKA BISTRICA

  • nasproti SPAR-a
  • pri nekdanjem hotelu Turist
  • pred prehodom čez železniško progo pri Lesonitu
  • nasproti  gostilne Gril  Danilo
  • pri odcepu za OŠ A. Žnideršiča

 

2. PODGRAD

-   pred trgovino in gostilno v Podgradu

 

3. JELŠANE

       -     pri trgovini

 

4. KNEŽAK

      -      pri  trgovini

 

3.

Razen plakatnih mest iz 2. točke teh pogojev lahko v času volilne kampanje organizatorji volilne kampanje sami brezplačno postavijo panoje  pod pogojem, da upoštevaje sledeče omejitve:

 

  •  posamezni organizator volilne kampanje ima lahko na območju mesta Ilirska Bistrica  postavljene plakate  le na  Titovem trgu v Ilirski Bistrici

 

  • posamezni organizator volilne kampanje ima lahko na območju Občine Ilirska Bistrica  postavljene plakate na največ   dveh lokacijah v naseljih Podgrad, Knežak, Jelšane in na največ eni lokaciji v ostalih naseljih občine,
  • na eni lokaciji (plakatnem mestu) sta lahko na eni strani panoja oz. plakatnega mesta največ dva plakata  max. dimenzije 70 x 100 cm, 
  •  

4.

Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 2. točke teh pogojev je dovoljeno s soglasjem lastnika oz. upravljavca objektov ali zemljišč, ob upoštevanju omejitev iz 3. točke teh pogojev.

 

5.

Lepljenje plakatov je prepovedano na drevesih, na prometni signalizaciji, prometni opremi, na notranjih in zunanjih površinah izložb, oken, vrat, sten  vetrolovov ipd.

Za postavitev transparentov, za katere so zaradi njihove lokacije ali tehničnih zahtev, potrebna soglasja ali dovoljenja, mora podati soglasje ali dovoljenje tudi zato pristojni organ. Na drogove javne razsvetljave ni dovoljeno obešati transparentov in plakatirati.

 

6.

 

Razporeditev postavitve plakatov na panojih iz 2. točke teh pogojev  se določi z žrebom. Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada za plakatiranje na panojih eno plakatno mesto dimenzije 70 cm x 100 cm.

V žreb se vključijo organizatorji volilne kampanje, ki so na JP KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA d.o.o, Prešernova 7, Ilirska Bistrica,  dostavili pisno zahtevo za plakatiranje v času volilne kampanje do vključno 10.10.2018 do 15. ure. Ob oddaji vloge morajo organizatorji  volilne kampanje  določiti odgovorno osebo  za plakatiranje in odstranitev plakatov .

 

7.

 

Žrebanje plakatnih mest bo 11.10.2018 ob 9. uri v  sobi  sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška c. 14,   Ilirska Bistrica.

 

8.

V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za plakatiranje za potrebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po izvedbi žrebanja. Plakatno mesto se dodeli po vrstnem redu prispele vloge. Občina zagotavlja plakatiranje na panojih samo do popolnitve vseh plakatnih mest.

 

9.

Pooblaščeni izvajalec JP KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA d.o.o. zagotovi na plakatnih mestih, določenih v 2. točki  teh pogojih, zadostno število  panojev.

 

JP KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA d.o.o.  izvaja  plakatiranje na  plakatnih mestih določenih v 2. točki  teh pogojih  ter odstranjuje nepravilno nalepljene plakate na stroške organizatorja.

 

10.

Sprejeti pogoji se objavijo na oglasni deski in spletni strani občine Ilirska Bistrica

 

 

Številka: 040-23/2018

Datum: 17.09.2018

 

                                                                                                                                                 ŽUPAN

                                                                                                                                   Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                                               Emil ROJC

 

 

 

 

ar©tur