INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VLAGANJE KANDIDATUR IN ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE, POTREBNO ŠTEVILO PODPISOV VOLIVCEV PRI DOLOČANJU KANDIDATUR, POJASNILA PRI VLAGANJU KANDIDATUR

datum: 31.08.2018

kategorija: Lokalne volitve 2018

Kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskega sveta, kandidature za župana in kandidature oziroma liste kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti se vložijo pri Občinski volilni komisiji Občine Ilirska Bistrica (poslovni prostori Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica - pritličje levo, druga vrata levo)

                                                                  najpozneje do 18. 10. 2018 do 19. ure.

 

OBČINSKI SVET

18. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) določa, da občinski svet šteje 23 članov; tretji odstavek 19. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica pa, da se občinski svet voli po proporcionalnem načelu v eni volilni enoti.

SPOLNE KVOTE - V skladu s 70. a členom Zakona o lokalnih volitvah morajo politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu. To ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.

- lista kandidatov za občinski svet

(pri kandidaturah se za naziv izobrazbe navede: brez izobrazbe ali nepopolna osnovnošolska ali osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba ali srednja strokovna, srednja splošna izobrazba ali višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba ali visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba ali visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba ali doktorat znanosti in podobna izobrazba;

pri strokovnem ali znanstvenem nazivu pa: strojni tehnik, inženir strojništva, diplomirani ekonomist, univerzitetni diplomirani ekonomist, ipd)

- soglasje kandidata

- Sklep potrebnega števila podpisov volivcev pri določanju liste kandidatov za občinski svet in kandidature za župana

- obrazec podpore

- zapisnik politične stranke o določitvi kandidatov za občinski svet

- seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

 

ŽUPAN

- kandidatura za župana

(pri kandidaturah se za naziv izobrazbe navede: brez izobrazbe ali nepopolna osnovnošolska ali osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba ali srednja strokovna, srednja splošna izobrazba ali višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba ali visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba ali visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba ali doktorat znanosti in podobna izobrazba;

pri strokovnem ali znanstvenem nazivu pa: strojni tehnik, inženir strojništva, diplomirani ekonomist, univerzitetni diplomirani ekonomist, ipd)

- soglasje kandidata

- Sklep potrebnega števila podpisov volivcev pri določanju liste kandidatov za občinski svet in kandidature za župana

- obrazec podpore

- zapisnik politične stranke o določitvi kandidatov za župana

- seznam udeležencev pri delu organna politične stranke

 

KRAJEVNA SKUPNOST

Spolne kvote v večinskem volilnem sistemu se uporabljajo na naslednje možne načine:

- če se v volilni enoti voli enega člana sveta krajevne skupnosti ali predlagatelj predlaga samo enega kandidata (če se volijo dva oziroma trije) ni vezan na pravila zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov;

- če se v volilni enoti voli dva člana sveta krajevne skupnosti, je isti predlagatelj, če predlaga dva kandidata dolžan predlagati enega moškega in eno žensko;

- če se v volilni enoti voli tri člane sveta krajevne skunosti, je isti predlagatelj,

               * če predlaga dva kandidata dolžan predlagati enega moškega in eno žensko in

               * če predlaga tri kandidate dolžan upoštevati pravilo iz drugega odstavka 70.a člena ( na kandidatni listi najmanj en  predstavnik vsakega od spolov).

- kandidati za člana sveta KS

(pri kandidaturah se za naziv izobrazbe navede: brez izobrazbe ali nepopolna osnovnošolska ali osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba ali srednja strokovna, srednja splošna izobrazba ali višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba ali visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba ali visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba ali doktorat znanosti in podobna izobrazba;

pri strokovnem ali znanstvenem nazivu pa: strojni tehnik, inženir strojništva, diplomirani ekonomist, univerzitetni diplomirani ekonomist, ipd)

- soglasje kandidata

- podpora kandidaturi

Pri določanju kandidatov za svete krajevnih skupnosti s podpisi volivcev se upošteva 3. odstavek 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Ur. l. RS, št. 94/2007, 45/2008, 83/2012 in 68/2017) - KANDIDATE ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI LAHKO DOLOČI SKUPINA NAJMANJ DESETIH VOLIVCEV, KI IMAJO  V VOLILNI ENOTI STALNO PREBIVALIŠČE, ČE SO PODPISNIKI DRŽAVLJANI DRUGE DRŽAVE ČLANICE EU, PA NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, ČE NIMAJO PRIJAVLJENEGA STALNEGA PREBIVALIŠČA V RS.

- zapisnik politične stranke o določitvi kandidatov za člane sveta KS

- seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

- sklep o številu članov v svete KS in o volilnih enotah za volitve članov v svete KS na območju občine Ilirska Bistrica

 

ORGANIZATOR VOLILNE KAMPANJE

obvestilo o organizatorju volilne kampanje

 

ar©tur