JP Komunala Ilirska Bistrica

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica

Tajništvo
Telefon: 05/71 10 671
Fax: 05/ 71 10 672

Direktor: IGOR BATISTA
Vodovod: STOJAN JAGODNIK

Telefon: 05/ 71 10 674
GSM:   041 651 304
Dežurstvo: 05/71 10 684

Komunalna dejavnost (odvoz odpadkov)

 • Telefon: 05/71 10 673
 • KRISTJAN ŠESTAN, GSM: 041 651 305
 • Zbirni center, GSM: 041 383 325

Pogrebna in pokopališka dejavnost

 • Telefon: 05/ 71 10 673
 • GSM: 041 651 305
 • Dežurstvo: 031 385 450

e-naslov:

ID  DDV: SI37819127, TRR: 10100-0000023081, MŠ: 5016100, SRG:  2010/19787, Šifra dejavnosti: 36.000

Oskrba s pitno vodo

»Voda je življenje – varujmo jo! Kdor ima na razpolago zdravo pitno vodo, ima v rokah neizmerno bogastvo«.

Čistilna naprava za pitno vodoOskrba s pitno vodo je obvezna gospodarska javna služba, katero na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list št. 38/2010), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ilirska Bistrica (PN št. 11/1995)  in Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ilirska Bistrica  (UO Snežnik št. 1/2004) izvaja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.   

JP Komunal Ilirska BIstrica, d.o.o. upravlja s tremi vodovodnimi sistemi in sicer: Ilirska Bistrica, Podstenjšek in Knežak.

JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. upravlja z cca 124.161 m vodovodnim omrežjem s premerom cevovodov od Ø 50 mm do Ø 250 mm. Omrežje je sestavljeno iz različnih cevovodnih materialov (jeklo, PEHD, AC, PVC, duktil).

Glavna naloga pri izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo je upravljanje in vzdrževanje vodovodnih omrežij z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo ter zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode uporabnikom  v skladu z veljavnimi predpisi.

Preverjanje in spremljanje ustreznosti pitne vode v javnih  sistemih poteka po letnem programu državnega monitoringa za pitne vode, za kar skrbi Ministrstvo za zdravje RS. Poleg tega pa se opravlja po programu notranjega nadzora, katerega zagotavlja izvajalec javne službe, po načelih HACCP sistema. V skladu s programom HACCP  se izvaja notranji nadzor pitne vode na vseh treh vodovodnih sistemih, s katerimi upravlja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Ta dejavnost se na območju Občine Ilirska Bistrica izvaja na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list št. 38/2010), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ilirska Bistrica (PN št. 11/1995) in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ilirska Bistrica  (UO Snežnik št. 1/2004).

Kanalizacija

Osnovna dejavnost enote kanalizacija je upravljanje in vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami na tem sistemu v občini Ilirska Bistrica.

Skupno torej upravljamo cca 31.600 m javne kanalizacije. Kanalizacijsko omrežje je v glavnem zgrajeno v mešanem sistemu, delno pa v ločenem sistemu. Kanalizacijske cevi so iz različnih materialov (betonske, AC, PVC).

Komunala čistilna naprava ZarečjeKomunalna čistilna naprava Ilirska Bistrica je zgrajena na lokaciji Podevka pri Zarečju in je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod, ki pritekajo po kanalizacijskem omrežju iz smeri Ilirska Bistrica. KČN je namenjena čiščenju odpadnih voda mesta Ilirska Bistrica in bližnjih naselij. Kapaciteta čistilne naprave je 9500 PE.

Sedaj se na KČN odvajajo in čistijo odpadne vode iz naselij Ilirska Bistrica, Jasen in delno Topolca.

Komunalna čistilna naprav je pričela  z obratovanjem leta 2003.

V skladu z veljavno zakonodajo se za obratovanje KČN Ilirska Bistrica izvaja obratovalni monitoring odpadnih vod. V okviru obratovalnega monitoringa se izvajajo občasne in trajne meritve parametrov in količine odpadne vode. Iz poročila o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo Ilirska Bistrica za leto 2008, katerega je izdelal ZZV Koper, izhaja, da je učinek čiščenja  čistilne naprave po KPK znašal 94 %.

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Ravnanje s komunalnimi odpadki, zbiranje in odvoz ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov je po Zakonu o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/2004, 70/2008) je obvezna  gospodarska javna služba. Na območju  Občine Ilirska Bistrica je ta služba urejeni z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS št. 38/2010 ) in Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Ilirska Bistrica (PN št. 11/1995).

JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. je izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov za območje Občine Ilirska Bistrica. V organiziran odvoz je vključenih vseh 64 naselij, s skupaj 14.056 prijavljenimi uporabniki storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov Jelšane.

JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. upravlja z Odlagališčem nenevarnih odpadkov Jelšane. JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. ima pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov.

Podjetje mora v skladu z zakonodajo izvajati različne vrste monitoringov in meritev (meritve emisij odlagališčnega plina, monitoring podzemnih voda, meritve onesnaženosti izcedne vode, meritve meteoroloških parametrov, pregled telesa odlagališča).

Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. list RS št. 34/2008) določa obvezno ravnanje z odpadki, izvajanje zbiranja, prevažanja in predelave odpadkov.

Na podlagi Odredbe o ravnanju z ločenimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št.: 21/2001) je Občina Ilirska Bistrica uvedla ločeno zbiranje odpadkov. Na ekoloških otokih se zbira papir, steklo, plastenke, pločevinke in biološko razgraljivi odpadki, ostanke komunalnih odpadkov povzročitelji odlagajo v skupne ali individualne zabojnike. Leta 2007  je bil zgrajen zbirni center za ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov na lokaciji Globovnik v Ilirski Bistrici.

V občini Ilirska Bistrica je zgrajenih 80 zbiralnic ločenih frakcij, in sicer v mestu Ilirska Bistrica 17 ter po ostalih naseljih je 63 zbiralnic ločenih frakcij. Zbiralnice so postavljene v skladu s predpisi.

Občani Občine Ilirska Bistrica lahko v zbirni center prinašajo ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov med delavniki in sicer:

 • ponedeljek, sredo in petek med 7.00 in 15.00 uro
 • torek in četrtek med 12.00 in 18.00 uro
 • soboto med 8.00 in 12.00 uro.

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na podlagi Odloka o pogrebnih svečanostih v občini Ilirska Bistrica (PN št. 10/80) in Odloka o pokopališkem redu (PN št. 25/89), Akta o ustanovitvi javnega podjetja (PN št. 7/1994), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ilirska Bistrica (PN št. 11/1995) in Spremembo in dopolnitvijo akta o ustanovitvi javnega podjetja (PN št. 6/2002), Komunalno podjetje izvaja pogrebno in pokopališko dejavnost  v Občini Ilirska Bistrica.

Komunalno podjetje nudi:

 • 24 urno dežurno službo,
 • prevozne storitve pokojnika znotraj države,
 • prodajo pogrebnega opreme,
 • organizacijo in vodenje pogrebne svečanosti,
 • objavo osmrtnice in ostale storitve,
 • izvedbo pokopov,
 • dodelitev grobnega polja in sklenitev najemne pogodbe za grobni prostor.

Več si lahko ogledate tukaj.

Ostale dejavnosti podjetja

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list št. 38/2010) je JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.  zadolženo za opravljanje še naslednjih dejavnosti:

 • Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
 • Druge dejavnosti javne higiene
 • Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
ar©tur