3. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 15.02.2023

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINSKI SVET OBČINE ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 011-10/2023-1

Ilirska Bistrica, 15. 2. 2023

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 189/2020) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 189/2020)

 

                                                                         S K L I C U J E M

                                      3. redno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                       ki bo v ČETRTEK, 23. 2. 2023, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 2. seje občinskega sveta z dne 26. 1. 2023

 

2.  Obravnava in sprejem poročila o realizaciji sklepov

 

3.  Kadrovske zadeve:

     - imenovanje predsednika in namestnice predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

     - imenovanje kandidata za predstavnika Občine Ilirska Bistrica v Razvojni svet Primorsko-notranjske regije

     poroča: Andrej Bergoč, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4.  Premoženjskopravne zadeve

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

5. Obravnava pristopa k Skupnosti občin Slovenije

poroča: Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

6. Obravnava sprememb in dopolnitev odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska Bistrica – hitri postopek

poroča: Zdenka Tomažič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

 

7. Obravnava energetske sanacije objektov OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in ZD Ilirska Bistrica – končna ponudba za izvedbo sanacije po modelu javno zasebnega partnerstva

     poroča: Boštjan Primc, v. d. direktorja občinske uprave

 

8. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2023 – prva obravnava

      poročata: dr. Gregor Kovačič, župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

     - Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Ilirska Bistrica za leto 2023 in o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2023

     poroča: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja Oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

     - Letni program športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023

     poroča: Luka Špilar, svetovalec za področje CZ in družbenih dejavnosti

 

9. Obravnava elaboratov za oblikovanje cen storitev za obvezne gospodarske javne službe pri oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda ter ravnanju z odpadki v Občini Ilirska Bistrica

     poročata: dr. Gregor Kovačič, župan in mag. Tomaž Umek, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

 

     10. Vprašanja in pobude

 

                                                                                                  Dr. Gregor Kovačič, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda.

 

ar©tur