25. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 29.09.2022

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-37/2022-1

Ilirska Bistrica, 29. 9. 2022

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

25. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 6. 10. 2022, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 24. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 7. 7. 2022 in zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, sklicane 27. 7. 2022

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Izvolitev treh elektorjev in določitev ene kandidature za člana državnega sveta  - predstavnika lokalnih interesov

poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                                                             Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO.

ar©tur