24. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 29.06.2022

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-32/2022-1

Ilirska Bistrica, 28. 6. 2022

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

 

S K L I C U J E M

24. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 7. 7. 2022, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 19. 5. 2022 in zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 1. 6. 2022

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

- izdaja soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

poroča: Marjan Tavčar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica 

poroča: Patricija Jelenič, svetovalka

 

5. Premoženjskopravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

6. Obravnava predloga sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2022

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

7. Obravnava Poročil svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o porabi sredstev za leto 2021

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

8. Obravnava predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 - hitri postopek

          Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

 

                                                                                                                                Emil Rojc, župan

                                                                                                                                Občine Ilirska Bistrica, l. r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO.

ar©tur