4. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 25.05.2022

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-24/2021-1

Ilirska Bistrica, 25. 5. 2022

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v SREDO, 1. 6. 2022, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.    Kadrovske zadeve:

       - odpoklic in imenovanje direktorja Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.

       poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

 

Prosimo, da si gradivo za sejo občinskega sveta shranite na trdi disk vašega prenosnega računalnika.

 

 

                                                                                                           Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- kandidat za direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.,

- predsednica NO.

ar©tur