23. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 11.05.2022

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-21/2022-1

Ilirska Bistrica, 11. 5. 2022

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

23. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 19. 5. 2022, ob 17.00 uri

v večnamenskem prostoru v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, v avli desno

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 31.3.2022

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

     - imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

     poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica za leto 2022

     poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

5. Obravnava poročil javnih zavodov Zdravstveni dom Ilirska Bistrica in TIC Ilirska Bistrica ter poročila Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.

     poročajo: župan, Andreja Vinšek Grilj, v. d. direktorice ZD Ilirska Bistrica, Maja Uljan, direktorica TIC Ilirska Bistrica, ter Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.

 

6. Obravnava soglasja k Statutu Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

     poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

7. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2021

     poroča: Boštjan Primc, vodja oddelka za razvojne projekte

 

8. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

Prosimo, da si gradivo za sejo občinskega sveta shranite na trdi disk vašega prenosnega računalnika.

 

                                                                                                                                Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO.

ar©tur