Facebook

19. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 29.09.2021

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-35/2021-1

Ilirska Bistrica, 29. 9. 2021

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

19. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo izvedena v ČETRTEK, 7. 10. 2021, ob 17.00 uri

v večnamenskem prostoru v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, v avli desno

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 1. 7. 2021

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

   - obravnava predhodnega mnenja k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Ilirska Bistrica

     poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

4. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

5. Premoženjskopravne zadeve

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

6. Obravnava popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poročajo: župan, Vilijem Fabčič in Lipovšek Ivan, Studio 3 d. o. o., Ajdovščina

 

7. Obravnava energetske sanacije objektov OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in ZD Ilirska Bistrica:

     - obravnava predloga ocene upravičenosti Javno-zasebnega partnerstva Energetske sanacije dveh javnih stavb v lasti Občine Ilirska Bistrica

     - obravnava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo Energetska sanacija dveh javnih stavb v lasti občine Ilirska Bistrica

     - obravnava Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poročajo: župan, Irena Pavliha in Martin Murovec, Goriška Lokalna Energetska Agencija – GOLEA, Matjaž Mihelčič JHP d. o. o.

 

8. Obravnava Poročil svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o porabi sredstev za leto 2020

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9. Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2021

     (Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2021 je objavljeno na spletni strani Občine Ilirska Bistrica https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/proracun/- člani občinskega sveta ste bili o tem obveščeni z elektronsko pošto 29. 7. 2021)

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

10. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

Prosimo, da si gradivo za sejo občinskega sveta shranite na trdi disk vašega prenosnega računalnika.

 

Za udeležbo na seji je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.

 

 

                                                                                                                      Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO,

- Jasmina Tomažič k 3. točki dnevnega reda.

 

ar©tur