15. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.01.2021

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                               

Občinski svet

 

Številka: 011-6/2021-1

Ilirska Bistrica, 20. 1. 2021

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/2020)

 

S K L I C U J E M

15. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 28. 1. 2021, ob 17.00 uri

v večnamenskem prostoru v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, v avli desno

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 3. 12. 2020 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 17.12.2020)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

     - imenovanje predstavnika občine Ilirska Bistrica v Razvojni svet Primorsko-notranjske regije za novo programsko obdobje 2021 - 2027

     - imenovanje Uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

     - imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica

     poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Premoženjskopravne zadeve

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

5. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poroča: župan

 

6. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

7. Predlog za odpis neizterljivih terjatev

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

8. Predlog sklepa o donaciji

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9. Vprašanja in pobude

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

Prosimo, da si gradivo za sejo občinskega sveta shranite na trdi disk vašega prenosnega računalnika.

 

 

                                                                                                                              Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO,

- novinarji.

 

 

ar©tur