13. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 15.09.2020

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                       

Občinski svet

 

Številka: 011-29/2020

Ilirska Bistrica, 14. 9. 2020

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20-ZIUOOPE), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

13. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 24. 9. 2020, ob 17.00

v večnamenskem prostoru v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, v avli desno

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 9. 7. 2020  (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 20.7. 2020)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Obravnava Osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica

poročata: Katjuša Vadnjal, višja svetovalka in Saša Dalla Valle, Urbi d.o.o., Ljubljana

 

4. Obravnava Osnutka Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Ilirska Bistrica

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

 

5. Kadrovske zadeve:

- imenovanje odgovornega urednika glasila Bistriški odmevi

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov osnovnih šol

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica

- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Doma starejših občanov Ilirska Bistrica

poroča: Marjan Tavčar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

6. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek

poroča: župan

 

7. Premoženskopravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

8. Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2020

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

9. Obravnava Osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja Oddelka za gospodarstvo in finance

 

10. Vprašanja in pobude

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                               Emil Rojc, župan

Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO

- novinarji.

ar©tur