12. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 01.07.2020

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                           

Občinski svet

 

Številka: 011-22/2020

Ilirska Bistrica, 1. 7. 2020

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

12. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 9. 7. 2020, ob 17.00 uri

v večnamenskem prostoru v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, v avli desno

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 5. 2020 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 11. 6. 2020)

 

2.  Pregled realizacije sklepov

 

3. Kadrovske zadeve:

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov osnovnih šol in glasbene šole

- imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica

poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica

poroča: Patricija Jelenič, svetovalka

 

5. Višina subvencije za izvajanje storitve pomoč družini na domu

poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

6. Obravnava Letnega poročila JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. za leto 2019

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

 

7. Premoženjskopravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

8. Obravnava Poročil svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o porabi sredstev za leto 2019

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019, 83/2020)

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

10. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                                                                    Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- predsednica NO,

- novinarji.

ar©tur