Facebook

5. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 10.04.2019

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-19/2019

Ilirska Bistrica, 10. 4. 2019

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

5. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 18. 4. 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.    Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21. 2. 2019 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 8. 3. 2019), zapisnika 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 3. 2019 in zapisnika o izvedbi 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 19. 3. 2019 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslana po elektronski pošti 21. 3. 2019)

 

2.    Pregled realizacije sklepov

 

3.    Kadrovske zadeve:

- imenovanje namestnikov predsednikov delovnih teles občinskega sveta

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov

- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti CSD

poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4.    Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2019

poroča: Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

5.    Obravnava podaljšanja koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

6.    Obravnava podaljšanja koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

poročata: župan in Patricija Jelenič, svetovalka

 

7.    Obravnava Letnega poročila JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. za leto 2018

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

 

8.    Premoženjskopravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

9.    Uskladitev meje občine z mejami parcel

poroča: Andreja Uljan, svetovalka

 

10. Poročilo o umeščanju trase avtoceste Postojna/Divača-Jelšane

poroča: župan

 

11. Poročilo o izvedbi postopka preverjanja zakonitosti sklepa o razpisu referenduma

poroča: župan

 

12. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (gradivo 1. del, gradivo 2. del)

poročata: Emil Rojc, župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

13.  Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2018

poroča: Boštjan Primc, višji svetovalec

 

14. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                                                                   Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur