4. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 25.02.2019

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-11/2019

Ilirska Bistrica, 25. 2. 2019

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

4. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v SREDO, 6. 3. 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Premoženjskopravne zadeve

     poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

2. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 (gradivo 1. del obrazložitev, 2. del - odlok)

     poročata: Emil Rojc, župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

3. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (gradivo 1. del obrazložitev, 2. del - odlok)

     poročata: Emil Rojc, župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

4. Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019

     poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

5.  Vprašanja in pobude

 

Na 4. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ne bo točk: Obravnave zapisnika 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 21. 2. 2019 in pregleda realizacije sklepov s te seje, ker je bila 4. seja občinskega sveta sklicana pred pripravo zapisnika 3. seje občinskega sveta in pregleda realizacije sklepov s te seje. Člani občinskega sveta boste zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 21. 2. 2019 prejeli v skladu s 67. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 21. 2. 2019 in pregled realizacije sklepov s te seje bosta obravnavana na 5. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si v rubriki »gradivo in sklepi OS«.

 

                                                                                                                   Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- novinarji.

 

 

ar©tur