3. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 12.02.2019

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-4/2019

Ilirska Bistrica, 12. 2. 2019

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

3. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 21. 2. 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 24. 1. 2019 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po elektronski pošti 6. 2. 2019)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3.  Razpis svetovalnega referenduma

poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

      

4.  Potrditev Statuta Krajevne skupnosti Knežak in Statuta Krajevne skupnosti Bač

poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

5.  Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si .

 

                                                                                                                  Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- minister Ministrstva za notranje zadeve RS,

- novinarji.

 

 

ar©tur