1. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 04.12.2018

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                        

Občinski svet

 

Številka: 011-41/2018

Ilirska Bistrica, 3. 12. 2018

 

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 30/2018), 20. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) ter 7. in 8. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

1. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                             ki bo v PONEDELJEK, 10. 12. 2018, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.    Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

 

2.    Poročilo občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Ilirska Bistrica

       poroča: Klemen Štefančič, predsednik občinske volilne komisije

 

3.    Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

 

4.    Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta

 

5.    Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

 

6.    Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Prosim vas, da s seboj prinesete osebni dokument in potrdilo o izvolitvi, ki ste ga prejeli od Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica.

Morebitno odsotnost sporočite na telefonsko številko 71 12 303.

Priloženo vam pošiljamo Statut Občine Ilirska Bistrica (neuradno prečiščeno besedilo), Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (neuradno prečiščeno besedilo) in Odlok o ustanovitvi, sestavi in delovnem področju delovnih teles Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- načelnica UE,

- občinska volilna komisija,

- novinarji.

ar©tur