27. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 07.06.2018

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

Številka: 011-25/2018-1

Ilirska Bistrica, 6. 6. 2018

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

27. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 14. 6. 2018, v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica po zaključenem nadaljevanju 26. seje občinskega sveta

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.    Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 19. 4. 2018 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 26. 4. 2018)

 

2.    Pregled realizacije sklepov

 

3.    Obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica

poročajo: Ana Kobal, direktorica JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Anže Godec, Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o.,  Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

4.    Obravnava Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročata: Vilijem Fabčič, Studio 3, d.o.o. in Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

 

5.    Obravnava poročila o izidu referenduma o ustanovitvi nove krajevne skupnosti

poroča: Klemen Štefančič, predsednik OVK Občine Ilirska Bistrica

 

6.    Obravnava sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska Bistrica

poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

7.    Obravnava sprememb in dopolnitev sklepa o številu članov v svetih krajevnih skupnosti in o volilnih enotah za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

8.    Obravnava osnutka Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

9.    Premoženjsko pravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

10.  Obravnava poročila o poslovanju JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

poroča: Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

 

11. Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica

poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

12.  Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2018

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

13.  Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018)

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

14.  Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:                                                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

ar©tur