Nadaljevanje 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 07.06.2018

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

Številka: 011-18/2018

Ilirska Bistrica, 6. 6. 2018

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

                                                     nadaljevanje 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

      ki bo v ČETRTEK, 14. 6. 2018, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za nadaljevanje seje predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

11.  Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

12. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

Osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 30. 3. 2018.

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:                                                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur