24. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 14.12.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

Številka: 011-60/2017-1

Ilirska Bistrica, 13. 12. 2017  

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

24. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 21. 12. 2017, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 21. 11. 2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 5. 12. 2017)

 

2.  Pregled realizacije sklepov

 

3.  Predstavitev projekta ureditve starega mestnega jedra v mestu Ilirska Bistrica

poročajo: župan, Saša Batista, predsednik sveta KS Ilirska Bistrica, Leon Belušič, 3B Arhitekti d.o.o.

 

4.  Predstavitev poteka izgradnje Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad

poročajo: župan, Iztok N. Čančula, MISEL d.o.o. in  Borut Lovšin, GGS d.o.o.

 

5. Obravnava osnutka Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Ilirska Bistrica

poročajo: župan, Igor Martinšek, Terra GIS d.o.o. in Marko Tomažič, svetovalec

 

6. Premoženjsko pravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

7. Spremembe načrta razvojih programov Občine Ilirska Bistrica za obdobje 2017-2020

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

8. Kadrovske zadeve

poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

9. Obravnava pobude za razpis referenduma o ustanovitvi nove krajevne skupnosti

poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

10. Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek

poroča: župan

 

11. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                                             Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur