23. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 09.11.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

Številka: 011-53/2017-1

Ilirska Bistrica, 8. 11. 2017  

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

23. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 16. 11. 2017, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.    Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 28. 9. 2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 12. 10. 2017) in zapisnika 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 12. 10. 2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 24. 10. 2017)

 

2.    Pregled realizacije sklepov

 

3.    Premoženjsko pravne zadeve

       poroča: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

4.    Obravnava Dokumenta identifikacije investicij projekta (DIIP) Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Ilirska Bistrica

       poročata: župan in Rajko Leban, direktor Goriške Lokalne Energetske Agencije - GOLEA

 

5.    Obravnava osnutka Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ilirska Bistrica

       poročata: župan in Rajko Leban, direktor Goriške Lokalne Energetske Agencije - GOLEA

 

6.    Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. – hitri postopek 

         poroča: župan

 

7.    Obravnava Dopolnitev in sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. – hitri postopek 

         poroča: župan

 

8.      Obravnava osnutka Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica

         poročata: župan in Viljem Fabčič, Studio3 d. o. o. Ajdovščina

 

9.      Obravnava predloga sklepa o zagotovitvi 24-urne dežurne službe v Javnem podjetju Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. v zvezi s pogrebno dejavnostjo

         poroča: Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

 

10.    Obravnava predloga za znižanje cen oskrbe s pitno vodo

         poroča: župan

 

11.    Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2017

         poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

12.    Obravnava osnutka Odloka o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017

         poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

13.    Obravnava pobude za razpis referenduma o ustanovitvi nove krajevne skupnosti

         poroča: župan

 

14.    Vprašanja in pobude

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2017 je bilo članom občinskega sveta posredovano 31. 7. 2017.

Osnutek Odloka o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, odbora za urejanje prostora in infrastrukturo ali statutarno pravne komisije, prejeli s sklicem seje posameznega delovnega telesa občinskega sveta.

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                                            Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

ar©tur