21. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 06.07.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

Številka: 011-37/2017-1

Ilirska Bistrica, 5. 7. 2017  

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

21. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 13. 7. 2017, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 8. 6. 2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 22. 6. 2017)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Organizacija predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica

poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

4.  Premoženjskopravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

5. Obrazložitev poteka javnega razpisa za dodelitev finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ilirska Bistrica v letu 2017

poročata: župan in Tanja Šajina, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

6. Povečanje osnovnega kapitala Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

poroča: župan

 

7. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. - hitri postopek

poroča: župan

 

8. Obravnava Sprememb in dopolnitev Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. - hitri postopek

poroča: župan

 

9.  Obravnava Cenika ravnanja z zelenim vrtnim odrezom

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

 

10. Znižanje cen storitev Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., za občane občine Ilirska Bistrica

poroča: župan

 

11. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                        Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji

ar©tur