19. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 30.03.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                              

Občinski svet

 

Številka: 011-20/2017-1

Ilirska Bistrica, 29. 3. 2017

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

19. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 6. 4. 2017, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 12.1.2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 24.1.2017), zapisnika 18. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 26.1.2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 9.2.2017), zapisnika 7. korespondenčne seje, ki je bila sklicana 6.3.2017 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 17.3.2017)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

poročata: mag. Jride Mršnik Poljšak, predsednica Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica, in Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Obravnava Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij – hitri postopek

poročata: župan in mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras d.o.o.

 

5. Obravnava Celostne prometne strategije Občine Ilirska Bistrica

poročajo: Boštjan Primc, višji svetovalec, Klemen Milovanovič, LUZ d.o.o., in Barbara Boh, RRA LUR

 

6. Kadrovske zadeve:

- imenovanje nadomestnega člana predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

- ugotovitvena sklepa o odstopu člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in odbora za urejanje prostora in infrastrukturo

poročata: župan in Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

7. Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/2016) in Odlokom o Rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/2017)

poročata: župan in Tanja Šajina, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

8. Premoženjskopravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Patricija Jelenič, svetovalka

 

9. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

poroča: Boštjan Primc, višji svetovalec

 

10.       Obravnava osnutka Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ilirska Bistrica

poročata: župan in Tanja Šajina, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

11.       Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Ilirska Bistrica

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

 

12.       Obravnava Sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

 

13.       Obravnava Letnega poročila JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. za leto 2016

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

 

14.       Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci posameznih točk dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

ar©tur