15. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 21.07.2016

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-34/2016

Ilirska Bistrica, 20. 7. 2016

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

15. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 28. 7. 2016, ob 17.00 uri v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 30.6.2016 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 13. 7. 2016)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Obravnava in sprejem popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu za Občino Ilirska Bistrica

poročata: župan, Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o. Ajdovščina

 

4. Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Ilirska Bistrica (sklep)

poročajo: župan, predstavniki družbe Projekt d.d. Nova Gorica Peter Batistič, Anita Lojk in Pavel Lavrenčič

 

5. Obravnava in potrditev Strategije sanacije vodovodov na območju Občine Ilirska Bistrica

poročajo: župan, Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. in Blaž Malenšek, Krasinvest d.o.o.

 

6. Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) energetska sanacija (gradivo 1. del, gradivo 2. del)

poročata: župan in Rajko Leban, direktor Goriške Lokalne Energetske Agencije - GOLEA

 

7. Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) daljinsko ogrevanje (gradivo 1. del, gradivo 2. del, gradivo 3. del)

poročata: župan in Rajko Leban, direktor Goriške Lokalne Energetske Agencije - GOLEA

 

8. Sprejem izjave o finančnem jamstvu Občine Ilirska Bistrica za odlagališče nenevarnih odpadkov Jelšane

poročata: župan in  Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

 

9. Kadrovske zadeve

poročata: župan in Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

10. Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica

poroča: Patricija Jelenič, svetovalka

 

11. Premoženjskopravne zadeve (gradivo 1. del, gradivo 2. del)

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

12. Vprašanja in pobude

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

     

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 

 

ar©tur